กองการศึกษา

0
34

วิสัยทัศน์กองการศึกษา

“จัดการศึกษาให้เทศบาลตำบลบางปู เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รักศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สู่วิถีประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยเน้นเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ให้มีคุณภาพอย่างมีคุณค่า และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาในระดับต่อไป
๒. ส่งเสริมพัฒนาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลบางปู ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยการให้ความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ส่งเสริมสนับ กิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มีความสันติสุข
๕. ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูให้ความรู้เพื่อสืบทอดด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตท้องถิ่เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพและความเสมอภาคทัดเทียมกัน
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย รับรู้ข่าวสารอย่างมีคุณภาพ   เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู มีความรู้ใช้เป็นฐานในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพสมบูรณ์และได้รับบริการด้านการกีฬานันทนาการอย่างทั่วถึง
๖. มีสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและนันทนาการอย่างพอเพียง
๗. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติด อบายมุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘.  เทศบาลตำบลบางปูเป็นสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของกองการศึกษา ประกอบด้วย

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประสานงาน งานสวัสดิการ    งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานการรายงานควบคุมการเบิก-จ่าย พัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษา งานข้อมูลระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 2 งานดังนี้
๑.๑  งานธุรการ
๑.๒  งานงบประมาณ
๑.๓  งานพัสดุ
๑.๔  งานระบบสารสนเทศ
๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการและบริหารทั่วไป ส่งเสริม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ ประกันคุณภาพ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ กำหนด จัดทำแผนและโครงการของกองการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ในส่วน ของกองการศึกษา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น ๖ งานดังนี้
๒.๑ งานโรงเรียน ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางปูมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๓ แห่ง ดังนี้
(๑) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๙/๑๐๗ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
(๒) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ            จังหวัดสมุทรปราการ
(๓) โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ซอยเทศบาลบางปู ๕๕ (ยัวซ่า)  ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
๒.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปูมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อายุ ๒.๕ -๒.๑๑ ปี) จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
(๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ม. ๕ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
(๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ม. ๕ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
๒.๓ งานการศึกษาปฐมวัย
๒.๔ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒.๕ งานกิจการนักเรียน
๒.๖ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
๓. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม พัฒนาสังคมด้าน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา ทักษะ พัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติส่งเสริมงานการกีฬาและนันทนาการ โดยแบ่งออกเป็น ๙ งานดังนี้
๓.๑ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันมีห้องสมุดชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๖ แห่ง
(๑) ห้องสมุดชุมชนเคหะชุมชนสมุทรปราการ
(๒) ห้องสมุดชุมชนยัวซ่า
(๓) ห้องสมุดชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม
(๔) ห้องสมุดชุมชนตำหรุ
(๕) ห้องสมุดชุมชนศิวะนคร
(๖) ห้องสมุดชุมชนการบินพลเรือน
๓.๒ งานกิจการศาสนา
๓.๓ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
๓.๔ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓.๕ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๓.๖ งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
๓.๗ งานศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปู
๓.๘ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
๓.๙ งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here