กองการเจ้าหน้าที่

0
40

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการงานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุมตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง และค่าตอบแทน  งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยุฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1.  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง และการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดังนี้  งานการสรรหา การสอบ การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน งานบรรจุแต่งตั้ง งานการรับโอน งานการโอน งานการย้าย งานการเปลี่ยนสายงาน งานการสับเปลี่ยนตำแหน่ง งานการเลื่อนตำแหน่ง งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเกษียณอายุราชการ งานการพ้นจากตำแหน่งและออกจากราชการ งานการขอกลับเข้ารับราชการ งานการออกคำสั่งรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติราชการ และสั่งประจำเทศบาลตำบลบางปู งานการถ่ายโอนข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา  
           มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง และการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ งานการสรรหา การสอบ การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน งานบรรจุแต่งตั้ง งานการรับโอน งานการโอน งานการเลื่อนระดับ งานการย้าย งานการเปลี่ยนสายงาน งานการสับเปลี่ยนตำแหน่ง งานการเลื่อนตำแหน่ง งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเกษียณอายุราชการ งานการพ้นจากตำแหน่งและออกจากราชการ งานการขอกลับเข้ารับราชการ งานการออกคำสั่งรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติราชการ และสั่งประจำเทศบาลตำบลบางปู งานการถ่ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานการเจ้าหน้าที่ของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่สังกัดสถานศึกษา  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3.  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรงานฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา งานสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบำเหน็จบำนาญ งานบัตรประจำตัวบุคลากร งานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้ทุนการศึกษาของบุคลากร  งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ งานการเลื่อนระดับ งานประเมินคุณสมบัติและผลงานของพนักงานเทศบาล เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาลงานมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรงานวางแผนจัดทำและปรับปรุงกรอบแผนอัตรากำลังข้าราชการ งานวางแผนจัดทำและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังของพนักงานจ้าง งานประกาศจัดตั้งกองและส่วนราชการภายใน งานเก็บข้อมูลบุคลากร งานจัดทำอัตรากำลังบุคลากรงานจัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4.  ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม     
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวน  งานสอบวินัย  งานร้องทุกข์ร้องเรียน งานความรับผิดทางละเมิดของบุคลากร งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานอนุวินัย อนุอุทธรณ์ งานประมวลจริยธรรมบุคลากร งานออกระเบียบ งานหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก่อให้เกิดความผาสุกความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here