กองคลัง

0
33

กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
         ๑. ฝ่ายบริหารงานการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ประกอบด้วย
             – งานการเงินและบัญชี
             – งานธุรการ
         ๒. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จัดทำหนังสือรับรองผลงาน ทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและทันกับความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
             – งานพัสดุและทรัพย์สิน
         ๓. ฝ่ายพัฒนารายได้ ดำเนินการเกี่ยวกับดูแล รับผิดชอบ บริหารการจัดเก็บรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ดี เพื่อองค์กรมีงบประมาณมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
             – งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
             – งานพัฒนารายได้
             – งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
         ๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
             – งานแผนที่ภาษี
             – งานทะเบียนทรัพย์สิน
             – งานเร่งรัดภาษี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here