กองช่างสุขาภิบาล

0
42

ขอบเขตงานกองช่างสุขาภิบาล แบ่งเป็น  2 ฝ่าย และ 1 งาน  ประกอบด้วย
1. ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          – การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          – การรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  เกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที่   และท่อระบายน้ำอุดตัน
          – งานด้านเครื่องจักรกล
          – งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
          – งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำ

2. ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          – จัดทำแบบแผนและก่อสร้างรางระบายน้ำ  เขื่อนกันดิน  รวมถึงเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง
          – การวางท่อระบายน้ำ
          – ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
          – การสร้างสะพานยื่นเข้าไปในทะเล
          – การอนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ
          – การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
          – การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งน้ำธรรมชาติ
          – การรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
          – การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง กิจการควบคุม ประเภทที่ 3 (น้ำมันเชื้อเพลิง)
          – การรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (น้ำมันเชื้อเพลิง)

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          – ธุรการกอง
          – งานสารบรรณ
          – งานตรวจสอบแสดงรายการเอกสารสำคัญของทางราชการ
          – งานวัสดุก่อสร้างของกอง
          – ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here