การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ

0
16

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คําขวัญของจังหวัดสมุทรปราการที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน คือ “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” ไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง สภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และบริบทของจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกคําขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ และจัดการประกวดคําขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคําขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาคัดเลือกคําขวัญ ที่ส่งเข้าประกวดจากผู้ส่งผลงาน จำนวน ๓๙๔ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙๓ คําขวัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การประกวดคําขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีคําขวัญที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๓ คําขวัญ ดังนี้ 

ผู้ส่งผลงานลำดับที่ ๑๒๕
“ปากน้ำเจ้าพระยา สูงสง่าหอชมเมือง งามลือเลื่องเมืองโบราณ นมัสการพระสมุทรเจดีย์ ประเพณีรับบัว ครบทั่วอุตสาหกรรม อร่อยล้ำปลาสลิด แหล่งเศรษฐกิจสุวรรณภูมิ”

 ผู้ส่งผลงานลำดับที่ ๒๖๔
“สมุทรปราการเมืองปากน้ำ มีตํานานยุทธนาวี พระสมุทรเจดีย์งามสง่า เมืองท่าอากาศยานสำคัญ มหัศจรรย์เมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งดังไกล ทันสมัยหอชมเมือง รุ่งเรืองด้านอุตสาหกรรม” 

ผู้ส่งผลงานลำดับที่ ๓๙๔
“ป้อมพระจุลปากน้ำ เด่นล้ำพระสมุทรเจดีย์ ประเพณีรับบัวงามทั่วเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งขึ้นชื่อ เลื่องลือหอชมเมือง รุ่งเรืองอุตสาหกรรม เลิศล้ำสนามบินสุวรรณภูมิ”

  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกคําขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกําหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยสามารถให้ ข้อเสนอแนะคําขวัญดังกล่าว ผ่านทางหน้าหลักเว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ หรือ www.samutprakan.go.th/vote66/ หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ

เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะคำขวัญดังกล่าว

*** ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ ***