ข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.

0
13

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ผ่านหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงหมาดไทย อาทิ กรมการปกครอง เสมียนตรา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ 
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่แรงงานนอกระบบในพื้นที่ ให้ได้รับทราบสิทธิประโยชน์และสามารถสมัครสมาชิกกองทุนได้อย่างทั่วถึง รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามข้อมูล กอช. เพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทรศัพท์ 0-2049-9000

QR Code ไฟล์เสียงสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ กอช. จำนวน 2 ไฟล์ (Trunk Radio)