ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อประกอบการจัดทำดุษฎีนิพนธ์

0
15

นางสาวณัฐกานต์ โนรี นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ เสรีภาพจากการกดขี่ : การเสริมพลังคนพิการผู้ก้าวข้ามความรุนแรง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการนี้ เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์แบบเก็บข้อมูลออนไลน์ประกอบการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยและการจัดทำข้อเสนอแนะอันนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคต โดยคลิก “แบบสอบถามออนไลน์” เพื่อตอบแบบสอบถามดังกล่าว