ลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมฯ

0
31

ทรัพยากรน้ำ

สภาพแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์  มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตำบลท้ายบ้านใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  มีเรือเดินสมุทรจากต่างประเทศแล่นผ่านไปมาเป็นประจำ  ทั้งเรือขนาดเล็กและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่

แหล่งน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ  ไหลผ่านลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศ  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่รองรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภค/บริโภคการเกษตร  และอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ำเสียจากกิจกรรมดังกล่าว  สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน  เนื่องจากปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  และแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ  เช่น ชุมชน  อาคารบ้านเรือน  แหล่งกำเนิดน้ำเสียจากเกษตรกรรม  บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล  และปัญหาคุณภาพน้ำจากกิจกรรมขนส่งสินค้า  ได้แก่ เรือต่าง ๆ  ส่วนใหญ่มีการระบายน้ำเสียจากเรือระวาง  และการสร้างถังเก็บสินค้าเหลว  ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับคราบน้ำมัน  สารเคมีและสารพิษต่าง ๆ  ปัญหาคุณภาพน้ำอีกประการหนึ่ง  คือ  การรุกล้ำของน้ำเค็ม  อันเนื่องมาจากบริเวณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่อ่าวไทยมีปริมาณน้อยลง  ทำให้มีแนวโน้มของการรุกล้ำน้ำเค็มเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อน้ำที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรและด้านอื่น ๆ  ในระยะยาว

ปริมาณขยะ

แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย  ได้แก่  เขตโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่อาศัย  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ  ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง สำหรับขยะมูลฝอยที่เหลือได้รับการกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง  ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  นอกจากนี้สารอันตรายที่เหลือจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังมิได้มีการจัดการที่เหมาะสม  ทำให้เกิดปัญหาการตกค้างและแพร่กระจายของสารอันตรายไปสู่สิ่งแวดล้อมทั้งด้าน  น้ำ  อากาศ  และดิน

 •    ปริมาณขยะ   143   ตัน/วัน
 •    รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม   26    คัน  (แยกตามขนาดความจุขยะ)
 •    ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน   150    ตัน
 •    ขยะที่กำจัดได้  จำนวน  150   ตัน  กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
 •    ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน   300  ไร่
 •    ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ ได้เช่าที่ดินเอกชนเดือนละ   750,000  บาท

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ­   รถขยะแบบปิดข้าง                                      2      คัน
 • ­   รถขยะแบบอัดท้าย                                     3      คัน
 • ­   รถขยะขนาดเล็ก                                          3      คัน
 • ­   รถคอนเทนเนอร์                                           –      คัน
 • ­   ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์      ขนาด          1         คัน
 • ­   ถังขยะแบบพลาสติก              ขนาด          200  ลิตร   1,000   ใบ
 • ­   รถบรรทุก  (ยกเทท้ายไม่ได้)                    1         คัน

หมายเหตุ งานรักษาความสะอาด  ให้บริการเก็บขนขยะ  เทศบาล  ฯ  ได้   จ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here