วิสัยทัศน์

0
45

บางปูก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา เพิ่มรายได้ประชา เน้นคุณค่าสังคม ระดมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  • บางปูก้าวไกล : พัฒนาเทศบาลตำบลบางปูให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคุณภาพได้มาตราฐานและให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  • ใส่ใจการศึกษา : ยกระดับมาตรฐานการศึกษา และสถานศึกษาในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียง
  • เพิ่มรายได้เพื่อประชา : เพิ่มรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน
  • เน้นคุณค่าสังคม : พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปูโดยพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน
  • ระดมพัฒนาสิ่งแวดล้อม : ศึกษา วัจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

นโยบายและแนวทางการบริหารงานเทศบาลตำบลบางปู

    นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานเทศบาล เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมานฉันท์ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู มีนโยบายการบริหารดังต่อไปนี้

๑.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

    เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
    ๑.๑ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ
    ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
    ๑.๓ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน
    ๑.๔ การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการในกิจการสาธารณะของ เทศบาล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการควบคุมอัตรากำลังและลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากรเทศบาลมิให้เพิ่มสูงขึ้น
    ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๔๖ ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๑.๖ มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี
    ๑.๗ ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด และ  การตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ๑.๘ มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ
    ๑.๙ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ๑.๑๐ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ

๒.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    นโยบายด้านนี้จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องกับ โครงการที่ดำเนินการไปแล้วโดยกำหนดแนวทางดังนี้
    ๒.๑ สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเดินเท้าภายในเขตเทศบาลทั้งระบบ ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร
    ๒.๒ เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมวางระบบการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน
    ๒.๓ สานต่อโครงการติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน
    ๒.๔ ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร ให้เป็นระบบทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    ๒.๕ ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อจัดให้มีระบบน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
    ๒.๖ ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่าง เหมาะสม รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

๓.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๓.๑ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้เทศบาลตำบลบางปูเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
    ๓.๒ บริหารจัดการระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้โดยความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทุกชุมชนและองค์กร
    ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
    ๓.๔ พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอยเกิดประโยชน์สูงสุด และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

๔.  นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
    ๔.๑ ส่งเสริม เพิ่มมาตรฐานและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
    ๔.๒ ส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
    ๔.๓ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศอย่าง เป็นระบบ
    ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและประเพณีวัฒนธรรม
    ๔.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบางปู ทั้งในส่วนที่เทศบาลตำบลบางปูรับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ โดยร่วมมือกันจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จัดข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชาวไทยและต่างประเทศ

๕.  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ๕.๑     ด้านการศึกษา
    ๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในโรงเรียน เทศบาล โดยยึดหลักและแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
    ๒. มุ่งจัดการศึกษาให้คนในท้องถิ่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นคนดีมีปัญญาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
    ๓. การจัดการศึกษาปฐมวัย มีนโยบายในการก่อสร้างสถานศึกษาให้ครบทั้ง ๔ ตำบล เพื่อเน้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
    ๔. จัดนโยบายกระจายการศึกษาและองค์ความรู้สำหรับเป็นวิทยบริการให้กับเด็กเยาวชน ประชาชนให้มากขึ้น
    ๕. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

    ๕.๒     ด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ๑. เน้นนโยบายส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู
    ๒. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของเทศบาลตำบลบางปู เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ
    ๓. นโยบายจัดสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬาและใช้เป็นสนามแข่งขันระดับจังหวัดและประเทศ
    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

    ๕.๓    ด้านสาธารณสุข
    ๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กเยาวชนและประชาชน ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยถ้วนหน้าโดยให้ความสำคัญกับการดูแลการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของตนเอง มากขึ้น
    ๒. จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
    ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้
    ๔. พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
    ๕. พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลฯ ให้การบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็ว
    ๖. รณรงค์การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่  ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่

    จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น กระผมจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุขของประชาชนสืบไป
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here