อาณาเขตติดต่อ

0
29

 ด้านเหนือ 

         จากจุดซึ่งอยู่ห่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตรงปากคลองตาพรฝั่งใต้   100  เมตร  เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองตาพรฝั่งใต้

 • จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามริมคลองตาพรฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนท้ายบ้านฝั่งตะวันออก
 • จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตหลักที่  3  ตั้งอยู่ริมคลอง ชลประทานฝั่งตะวันออกตรงแนวเส้นตั้งฉากกับถนนสุขุมวิท  กิโลเมตรที่  29.250
 • จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองแพรกษาฝั่งใต้
 • จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมคลองแพรกษาฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ปากลำรางฝั่งตะวันตก  ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลท้ายบ้านกับตำบลแพรกษา
 • จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมลำรางฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ ริมถนนพุทธรักษาฝั่งเหนือ
 • จากหลักเขตที่ 6 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลท้ายบ้านกับตำบลแพรกษาไปทางทิศใต้ ถึง หลัก  9  เขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองน้ำร้อนฝั่งใต้
 • จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามริมคลองน้ำร้อนฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงปากคลองหลวงฝั่งตะวันตก  แล้วเลียบตามริมคลองหลวงฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  8    ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองตาตุ่มฝั่งใต้
 • จากหลักเขตที่ 8 เลียบตามริมคลองตาตุ่มฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขต   ที่  9  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองตาชื้นฝั่งตะวันตก
 • จากหลักเขตที่ เลียบตามริมคลองตาชื้นฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  แล้วเลียบตามริมลำรางตาชื้นฝั่งใต้  ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  10  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแพรกจอมทอง  ฝั่งตะวันตก
 • จากหลักเขตที่ 10 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  11  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหัวลำภูฝั่งตะวันตก  ตรงปากลำรางฝั่งใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษา
 • จากหลักเขตที่ 11 เลียบตามลำรางฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก  แล้วเลียบตามริมคลองหัวต่อฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ  และเลียบตามริมลำรางฝั่งใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  12  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสลัด  ฝั่งตะวันตก
 • จากหลักเขตที่ 12 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบางปูใหม่กับตำบลแพรกษาไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  13  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองยายจิ๋วฝั่งตะวันออกตรงปากลำตากุดฝั่งใต้
 • จากหลักเขตที่ 13 เลียบตามริมลำตากุดฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก  แล้วเลียบตามริมคลองตำหรุเก่าฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ  และเลียบตามริมคลองลัดตำหรุไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางปลาฝั่งตะวันออกตรงปากคลองลัดบางปูฝั่งใต้
 • จากหลักเขตที่ 14 เลียบตามริมคลองลัดบางปูฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  15  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเกลือฝั่งตะวันตกด้านตะวันตก
 • จากหลักเขตที่ 15 เลียบตามคลองเกลือฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  16  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือ
 • จากหลักเขตที่ 16 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่  17  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือตรงแนวเส้นตั้งฉากจากถนนสุขุมวิท  กิโลเมตรที่  51.150
 • จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนสุขุมวิทตรง กิโลเมตรที่  51.150  แล้วเลียบตามริมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ถึงกิโลเมตรที่  51  แล้วเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  18  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก  ตรงเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการกับอำเภอบางบ่อ
 • จากหลักเขตที่ 18 เลียบตามริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  19 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล
 • จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้   ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมฝั่งทะเล   100  เมตรด้านใต้และด้านตะวันตก

          จากจุดซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลตรงปากคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก  100  เมตร  เป็นเส้นขนานกับริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตก  แล้วเป็นเส้นขนานกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปบรรจบจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก  ตรงหลักเขตที่  1  ระยะ  100  เมตร

 • ด้านตะวันตก
 • จากหลักเขตที่ 15 เลียบตามคลองเกลือฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  16  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือ
 • จากหลักเขตที่ 16 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่  17  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งเหนือตรงแนวเส้นตั้งฉากจากถนนสุขุมวิท  กิโลเมตรที่  51.150
 • จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนสุขุมวิทตรง กิโลเมตรที่  51.150  แล้วเลียบตามริมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ถึงกิโลเมตรที่  51  แล้วเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  18  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก  ตรงเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการกับอำเภอบางบ่อ
 • จากหลักเขตที่ 18 เลียบตามริมคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  19 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล
 • จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้   ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมฝั่งทะเล   100  เมตรด้านใต้และด้านตะวันตก

          จากจุดซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลตรงปากคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก  100  เมตร  เป็นเส้นขนานกับริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตก  แล้วเป็นเส้นขนานกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปบรรจบจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก  ตรงหลักเขตที่  1  ระยะ  100  เมตร

 • ด้านใต้และด้านตะวันตก

          จากจุดซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลตรงปากคลองไม้รั้วฝั่งตะวันตก  100  เมตร  เป็นเส้นขนานกับริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตก  แล้วเป็นเส้นขนานกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปบรรจบจุดซึ่งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก  ตรงหลักเขตที่  1  ระยะ  100  เมตร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here