โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

0
19

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียนและเทศบาลฯ

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลบางปู มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่

1. นักกีฬาโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
2. นักกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาบาล
3. นักกีฬาโรงเรียนวัดตำหรุ (มิตรภาพที่ 65)
4. นักกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
5. นักกีฬาโรงเรียนคลองบางปู
6. นักกีฬาโรงเรียนบ้านคลองหลวง
7. นักกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
8. นักกีฬาโรงเรียนคลองแสนสุข
9. นักกีฬาโรงเรียนคลองเสาธง