การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567

0
12

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกองทุนฯ โดยมีดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นประธานฯ ที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567 จำนวน 36 โครงการ ดังนี้
1. กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จำนวน 28 โครงการ
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน  4 โครงการ
3. คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ กองทุนฯ กองสาธารณสุข จำนวน  4 โครงการ
ทั้งนี้ เมื่องบประมาณผ่านเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะทำงานกองทุนฯ จะแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนให้ทราบโดยเร็ว