คณะผู้บริหาร

0
38
 • นายธีรพล ชุนเจริญ
  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
  • นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ
   รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู
   • ร.ต.เฉลิมชาติ ไวยวิฬา
    เลขานุการนายกเทศมนตรี
  • นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์
   รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู
   • นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข
    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี