ขอเชิญชวนเข้ารับการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567

0
7

มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่นไว้ในวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จนเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลายสืบไป
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ องค์การมหาชน องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม กลุ่มชมรมต่าง ๆ เสนอชื่อ และรายละเอียดของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยจัดส่งข้อมูลรูปแบบไฟล์ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pakorn.dsdw@gmail.com และจัดส่งข้อมูลรูปแบบเล่มเอกสารไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรมนูษย์ สำนักงานเขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
2. แบบข้อมูล ประเภท นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
3. แบบข้อมูล ประเภท ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
4. แบบข้อมูล ประเภท นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร