ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

0
11

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ในโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมาบตาพุด “กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกองทุนฯ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู โดยมี นายณัฐพงษ์  เสรีพาณิชย์การ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และน.ส.พัชรีภรณ์  แสนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลตำบลบางปู ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู และการบริหารงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ต่อไป