ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับแผนพัฒนาท้องถิ่นประกาศใช้เมื่อดาวน์โหลด
1พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256715 มกราคม 67
2พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/256619 กรกฎาคม 66
3พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256619 กรกฎาคม 66
4พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/256629 พฤษภาคม 66
5พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/25663 พฤษภาคม 66
6พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/25663 พฤษภาคม 66
7พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/25667 กุมภาพันธ์ 66
8พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256527 กรกฎาคม 65
9พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256527 กรกฎาคม 65
10พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256527 กรกฎาคม 65
11พ.ศ.2566-257029 ตุลาคม 64
12พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256413 กันยายน 64
13พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/25649 กันยายน 64
14พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256413 กันยายน 64
15พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/25643 กันยายน 64
16พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256429 กรกฎาคม 64
17พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/25638 พฤษภาคม 63
18พ.ศ.2561-256514 มิถุนายน 62
19แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563
20แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
21แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562)