หัวหน้าส่วนราชการ

0
29
 • ดร.สมเจตน์ ทองเทศ
  ปลัดเทศบาล
  • พ.จ.อ.วัชนันท์ วรางค์พิสุทธิ์
   รองปลัดเทศบาล
   • พ.จ.อ.วัชนันท์ วรางค์พิสุทธิ์
    รก.หน.สำนักปลัด
    • นางสายฝน ผ่องศรี
     ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
   • น.ส.วรรณา ยิ้มเผือก
    ผอ.กองคลัง
    • นายพนา รติมนพรกุล
     ผอ.กองสวัสดิการสังคม
     • นายบุรินทร์ เสกสุวงศ์
      ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
  • -ว่าง-
   รองปลัดเทศบาล
   • นายวันชัย บุญมาก
    ผอ.กองช่าง
    • น.ส.วรณัน ชมจันทร์คำ
     ผอ.กองการศึกษา
     • นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
      รก.ผอ.กองการประปา
   • นายณัฏฐพร พรหมมาศ
    ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
    • นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
     ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม