โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร ” การทำถุงหอมและผ้ารองจานด้วยเทคนิคการปักผ้า Hedebo”

0
11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การทำถุงหอมและผ้ารองจานด้วยเทคนิคการปักผ้า Hedebo” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ รายได้ในครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงยังเป็นการสร้างทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานในการฝึกอาชีพให้กับประชาชนภายในจังหวัดสมุทรปราการที่ว่างงาน สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมที่บ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าโครงการฯ ได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หรือประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดลยา วรสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร. 090-239-5553

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดโครงการฯ
2. ใบสมัคร