กองการประปา

0
13

ภารกิจหน้าที่ของกองการประปา
         งานในหน้าที่ของกองการประปา คืองานบริการประชาชนในด้านการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ – ๔ ตำบลบางปู และหมู่ ๔,๕,๘ ตำบลบางปูใหม่ รวมจำนวนผู้ใช้บริการ ๒,๘๔๒ ราย แบ่งลักษณะงานได้ดังนี้
         – งานผลิตน้ำประปา น้ำประปาของเทศบาลผลิตจากบ่อบาดาล จำหน่ายให้ประชาชนโดยคิดอัตราค่าน้ำประปา ๑ – ๓๐ ยูนิตแรก ยูนิตละ ๔ บาท และตั้งแต่ ๓๑ ยูนิต ขึ้นไป ยูนิตละ ๕ บาท การคิดค่าบริการน้ำประปาราคาถูกเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้ใช้น้ำในราคาถูกมิได้มุ่งหวังกำไร
         – งานบริการ มีหน้าที่ให้บริการซ่อมท่อประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้บริการผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ โดยเอกสารประกอบในการขอใช้น้ำประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน (ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร) ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ รายละประมาณ ๑,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
         – งานธุรการ มีหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือ พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการประปา
         – งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่จัดทำบัญชี และงบการเงินต่าง ๆ ของกองการประปา
         – งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา ออกเก็บเงินค่าน้ำประปา
         – งานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมบำรุงดูแลทรัพย์สินของกองการประปา
         – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
         – รายได้ของกองการประปามาจากการจำหน่ายน้ำประปา และเงินอุดหนุนจากเทศบาล
         – รายจ่ายของกองการประปาเป็นรายจ่ายประจำ คือ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุประปา ค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น เงินเดือน และค่าจ้าง ค่าวัสดุต่าง ๆ

กองการประปาแจ้งให้ทราบ
         ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลบางปู หมู่ที่  ๓ , ๔ ตำบลบางปู น้ำประปาเทศบาลตำบลบางปู จะทำการเปิดน้ำแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ
         ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. จนกว่าน้ำจะหมดบ่อพักน้ำ (ตาก๊ก)
         ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จนกว่าน้ำจะหมดบ่อพักน้ำ (ตาก๊ก)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here