กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0
13

  1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการดังนี้ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานแผนงานสาธารณสุข จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง และควบคุมทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ ดูแลการซ่อมพัสดุ การเบิกจ่ายน้ำมัน งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานทันตกรรม
              2.1 งานแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ จัดทำแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานงานด้านแผนงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของกองสาธารณสุขฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวิเคราะห์และคาดคะเนรายรับ-รายจ่าย ของกองสาธารณสุขฯ ในอนาคต จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการ กำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาประจำปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของกองสาธารณสุขฯ
              2.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือประกอบกิจการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 งานป้องกัน ควบคุมแก้ไข เหตุรำคาญและมลภาวะต่างๆ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานสุขาภิบาลตลาด งานอาชีวอนามัย งานสุสานและฌาปนสถาน งานคุ้มครองผู้บริโภคงานควบคุมการค้าประเภทต่างๆ ตามเทศบัญญัติ ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS)
              2.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู งานกวาดล้างทำความสะอาดทางสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้ในครัวเรือน ปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560  
              2.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานบริการช่วยเหลือ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตของวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลป์ จัดหายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย จัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจ-รักษาโรคเบื้องต้น เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู บริหารจัดการระบบการให้บริการเพื่อสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นไปตามระเบียบและคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานการแพทย์ทางเลือกนวดแผนไทย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและจัดทำสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ รายเดือนตามความเหมาะสม ควบคุม กำกับนิเทศงานการแพทย์ฉุกเฉิน งานให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั่วไป นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลและออกหน่วยปฐมพยาบาล
              2.5 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานให้การบริการรักษาส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนประถม  มัธยมศึกษา กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มอื่นๆ ตามความรุนแรงเร่งด่วนของปัญหาสุขภาพในช่องปาก บริหารจัดการวัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน
       3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานสัตวแพทย์
              3.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่      และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสุขภาพผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขภาพจิตในชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานโภชนาการ
              3.2 งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานป้องกันและควบคุมโรค งานควบคุมสัตว์ แมลง และพาหะนำโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายงานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมเวชภัณฑ์ ดูแลยา และสารเคมีทั้งหมดของงานป้องกันและควบคุมโรค
              3.3 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ การวางแผน ควบคุม กำกับงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ การตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการของกองทุนฯ จัดทำรายงานสถานะการเงินรายเดือน/รายไตรมาส และสรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการผ่านทางเว็บไซด์ จัดประชุมคณะกรรมการ/ อนุกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
              3.4 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
              3.5 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังนี้ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคของสัตว์ งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้ออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ รายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here