ประวัติและความเป็นมา

0
23

 เทศบาลตำบลบางปูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางปูเป็นเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

               เดิมสุขาภิบาลบางปูเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในเขตการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๐๘ รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง ๓๓ ปี ๙ เดือน ๒๓ วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็น ประธานกรรมการสุขาภิบาล คนแรก และนายสด ชูไสว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล คนสุดท้าย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here